Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό MIS 5001973 και τίτλο «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ», του άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και από εθνικούς πόρους.

Πρόγραμμα Διαφημιστικής Προβολής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2022-2023 της πράξης Αξιοποίηση πολιτιστικού/φυσικού αποθέματος για την τουριστική προβολή της ΠΣΕ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών διαφημιστικής προβολής για την προώθηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στο Διαδίκτυο.

Το αντικείμενο αναλύεται στις κάτωθι δύο (2) Δράσεις με τα επιμέρους παραδοτέα, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της παρούσας:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ/ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό MIS 5007232 και τίτλο «Αξιοποίηση πολιτιστικού/φυσικού αποθέματος για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», του άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο

Σελίδες

Εγγραφή στο Νέα-Ανακοινώσεις