Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου που αφορούν την στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό MIS 5001973 και τίτλο «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ», του άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» που  συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και από εθνικούς πόρους, για την κάλυψη των κάτωθι θέσεων μίσθωσης έρ

Προμήθεια επιβατικού οχήματος τύπου SUV

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός (1)επιβατικού οχήματος τύπου SUV.

Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :34110000-1 -Επιβατικά αυτοκίνητα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων ευρώ (27.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και λοιπών τελών (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ και λοιπά τέλη :
18.000,00€, ΦΠΑ και λοιπά τέλη : 9.000,00 ευρώ).

Σελίδες

Εγγραφή στο Νέα-Ανακοινώσεις