Άρθρο

Προϋπολογισμός έτους 2018

Εκτυπώσιμη μορφή

Ενημερωθείτε από τα αρχεία που ακολουθούν για το καταρτισθέν σε τριτοβάθμια ανάπτυξη σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού με το Ταμειακό Πρόγραμμα του έτους 2018 το ύψος του οποίου ανέρχεται σε τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (450.000,00€), καθώς και τους επιμέρους προϋπολογισμούς οι οποίοι έχουν ως εξής:

  1. Προϋπολογισμός Εσόδων: 450.000,00€
  2. Προϋπολογισμός Εξόδων : 450.000,00€
  3. Προϋπολογισμός Έργων και Επενδύσεων: 45.000.000,00€

 

Ετικέτες: