Άρθρο

Προμήθεια επιβατικού οχήματος τύπου SUV

Εκτυπώσιμη μορφή

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός (1)επιβατικού οχήματος τύπου SUV.

Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :34110000-1 -Επιβατικά αυτοκίνητα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων ευρώ (27.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και λοιπών τελών (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ και λοιπά τέλη :
18.000,00€, ΦΠΑ και λοιπά τέλη : 9.000,00 ευρώ).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο παρακάτω αρχείο.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon diakiryxi_ps8iak2p-ifr_21proc008521940.pdf657.52 KB