Προκηρύξεις

Πρόγραμμα Διαφημιστικής Προβολής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2022-2023 της πράξης Αξιοποίηση πολιτιστικού/φυσικού αποθέματος για την τουριστική προβολή της ΠΣΕ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών διαφημιστικής προβολής για την προώθηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στο Διαδίκτυο.

Το αντικείμενο αναλύεται στις κάτωθι δύο (2) Δράσεις με τα επιμέρους παραδοτέα, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της παρούσας:

Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης του έργου FEMINA - Female participation in high-tech enterprises

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου για την υλοποίηση του έργου "Γυναικεία Επιχειρηματικότητα στους τομείς της Υψηλής Τεχνολογίας" (FEMINA - Female participation in high-tech enterprises), έργο που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης μέσω του προγράμματος INTERREG EUROPE 2014 – 2020.

Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων τρίτης ηλικίας

Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων τρίτης ηλικίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε θέματα σχετιζόμενα με τη διατροφή και την πρόληψη ατυχημάτων στο σπίτι.

Ο βασικός και άμεσος στόχος του έργου είναι:

Σελίδες