Προκηρύξεις

Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης του έργου FEMINA - Female participation in high-tech enterprises

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου για την υλοποίηση του έργου "Γυναικεία Επιχειρηματικότητα στους τομείς της Υψηλής Τεχνολογίας" (FEMINA - Female participation in high-tech enterprises), έργο που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης μέσω του προγράμματος INTERREG EUROPE 2014 – 2020.

Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων τρίτης ηλικίας

Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων τρίτης ηλικίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε θέματα σχετιζόμενα με τη διατροφή και την πρόληψη ατυχημάτων στο σπίτι.

Ο βασικός και άμεσος στόχος του έργου είναι:

Προμήθεια intranet υποστήριξης εργασιών της Δομής ΓΕΦΥΡΑ

Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία ενός διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης εργασιών της δομής ΓΕΦΥΡΑ για τις ανάγκες του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην υπ' αριθ. 02/2018 μελέτη του Τμήματος Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης & Υλοποίησης Προγραμμάτων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.

Προμήθεια διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης εργασιών της Δομής Γέφυρα

Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία ενός διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης του κοινού για την δομή ΓΕΦΥΡΑ για τις ανάγκες του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, όπως ειδικότηρα περιγράφεται στην υπ' αριθμό 01/2018 μελέτη του Τμήματος Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης & Υλοποίησης Προγραμμάτων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της Πράξης με Κ.Α.: 2017ΕΠ05610029, κωδικό ΟΠΣ 5003707 και τίτλο «Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», του άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), για την κάλυψη της κάτωθι

Σελίδες

Εγγραφή στο Προκηρύξεις