Προμήθειες

Προμήθεια επιβατικού οχήματος τύπου SUV

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός (1)επιβατικού οχήματος τύπου SUV.

Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :34110000-1 -Επιβατικά αυτοκίνητα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων ευρώ (27.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και λοιπών τελών (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ και λοιπά τέλη :
18.000,00€, ΦΠΑ και λοιπά τέλη : 9.000,00 ευρώ).

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια τριών ηλεκτρονικών υπολογιστών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ»

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια τριών (3) προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ», με Κ.Α. 2016ΕΠ05610024 και κωδικό ΟΠΣ 5001973, του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020.

 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια δύο ηλεκτρονικών υπολογιστών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Female participation in high-tech enterprises”

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια δύο (2) προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Female participation in high-tech enterprises” με ακρωνύμιο “FEMINA” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe και κωδικό PGI04987.

 

Ενοικίαση αίθουσας για την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019, Πράξη "FEMINA"

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Female participation in high-tech enterprises” και ακρωνύμιο “FEMINA” με Κ.Α.2018ΕΠ35620004, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “INTERREG EUROPE”, θα πραγματοποιήσει δαπάνη για την οργάνωση και την διεξαγωγή της 2ης Συνεδρίασης της Συντονιστικής Επιτροπής των εταίρων της Πράξης. Η εν λόγω δαπάνη έχει εγκριθεί με την αριθμ.809/6-3-2019 Απόφαση Προέδρου ΠΤΑ ΠΣΕ.

Παροχή δείπνου για (30) συμμετέχοντες για την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019, Πράξη "FEMINA"

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Female participation in high-tech enterprises” και ακρωνύμιο “FEMINA” με Κ.Α.2018ΕΠ35620004, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “INTERREG EUROPE”, θα πραγματοποιήσει δαπάνη για την οργάνωση και την διεξαγωγή της 2ης Συνεδρίασης της Συντονιστικής Επιτροπής των εταίρων της Πράξης. Η εν λόγω δαπάνη έχει εγκριθεί με την αριθμ.809/6-3-2019 Απόφαση Προέδρου ΠΤΑ ΠΣΕ.

Σελίδες

Εγγραφή στο Προμήθειες