Προσκλήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου που αφορούν την στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό MIS 5001973 και τίτλο «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ», του άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» που  συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και από εθνικούς πόρους, για την κάλυψη των κάτωθι θέσεων μίσθωσης έρ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύμβαση μίσθωσης έργου που αφορά την στελέχωση της Ομάδας Έργου «ΓΕΦΥΡΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου που αφορά την στελέχωση της Ομάδας Έργου
της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου που αφορά την στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης "Female participation in high-tech enterprises"

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο "Female participation in high-tech enterprises" και ακρωνύμιο FEMINA.

Για περισσότερα διάβαστε στο παρακάτω αρχείο.

 

Σελίδες

Εγγραφή στο Προσκλήσεις