Προσκλήσεις

Δημιουργία μοντέλου εξωστρεφούς λειτουργίας επιχειρήσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» με κ.α: 2017ΕΠ05610029 και κωδικό ΟΠΣ 5003707 του Ε.Π.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της πράξης με κωδικό MIS 5003707

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της πράξης με κωδικό MIS 5003707 και τίτλο "Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας", του άξονα προτεραιότητας "Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Στερεά Ελλάδα 2014-2020" που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), για την κάλυψη της θέσης απασχόλησης όπως αυτ

Ψηφιακά εργαλεία διασύνδεσης - ΚΥΕ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης "Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας" με κ.α. : 2017ΕΠ05610029 και κωδικό ΟΠΣ 5003707 του Ε.Π.

Mοντέλο εξωστρεφούς λειτουργίας - ΚΥΕ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης "Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας" με κ.α. : 2017ΕΠ05610029 και κωδικό ΟΠΣ 5003707 του Ε.Π.

Καταγραφή αναγκών κλάδων επιχειρήσεων - ΚΥΕ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης "Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας" με κ.α. : 2017ΕΠ05610029 και κωδικό ΟΠΣ 5003707 του Ε.Π.

Σελίδες

Εγγραφή στο Προσκλήσεις