Προσκλήσεις

Παροχή κλαδικών δεδομένων αγοράς - ΚΥΕ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης "Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας" με κ.α. : 2017ΕΠ05610029 και κωδικό ΟΠΣ 5003707 του Ε.Π.

Σελίδες

Εγγραφή στο Προσκλήσεις