Ανακοινώσεις

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη, "Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ"

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, για την υλοποίηση της Πράξης "Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ" με κωδικό ΟΠΣ 5001973 του ΕΠ "Στερεά Ελλάδα 2014-2020", στα πλαίσια της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 1333/19-5-2017.

Σελίδες

Εγγραφή στο Ανακοινώσεις