Προκηρύξεις

Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού - ΚΥΕ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» με κ.α.:  2017ΕΠ05610029 και κωδικό ΟΠΣ 5003707 του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», ενδιαφέρεται για την πραγματοποίηση δαπάνης προμήθειας δικτυακού εξοπλισμού πλήρως εγκατεστημένου και των παρελκομένων αυτού.

Για περισσότερα διαβάστε το συνημμένο αρχείο που ακολουθεί.

Εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου - ΓΕΦΥΡΑ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ» με κωδικό ΟΠΣ 5001973 του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», ενδιαφέρεται για την πραγματοποίηση δαπάνης προμήθειας και εγκατάστασης τηλεφωνικού κέντρου και των παρελκομένων αυτού.

Για περισσότερα διαβάστε το συνημμένο αρχείο που ακολουθεί.

Προμήθεια επίπλων γραφείων - ΓΕΦΥΡΑ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ» με κωδικό ΟΠΣ 5001973 του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», ενδιαφέρεται για την πραγματοποίηση δαπάνης προμήθειας επίπλων γραφείων.

Για περισσότερα διαβάστε το συνημμένο αρχείο που ακολουθεί.

Σελίδες