Άρθρο

Καταγραφή αναγκών κλάδων επιχειρήσεων - ΚΥΕ

Εκτυπώσιμη μορφή

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης "Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας" με κ.α. : 2017ΕΠ05610029 και κωδικό ΟΠΣ 5003707 του Ε.Π. "Στερεά Ελλάδα 2014-2020", ενδιαφέρεται για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας στην "Καταγραφή και αναγνώριση αναγκών κλάδων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας" στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω πράξης, σύμφωνα με τα στοιχεία που αποτυπώνονται συνοπτικά στον ακόλουθο αρχείο.