Άρθρο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

Εκτυπώσιμη μορφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της Πράξης με Κ.Α.: 2017ΕΠ05610029, κωδικό ΟΠΣ 5003707 και τίτλο «Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», του άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), για την κάλυψη της κάτωθι θέσεως απασχόλησης, ως αυτή αναλυτικώς περιγράφονται ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, αρμοδιότητα και διάρκεια σύμβασης στον συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, και ειδικότερα:

1. Μία (1) θέση Στελέχους Διοικητικής Υποστήριξης

Για περισσότερα διαβάστε στο παρακάτω συνημμένο αρχείο..

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon b_prosklisi_ekdilosis_endiaferontos_kye_6e94k2p-psrh.pdf1.19 MB