Ανακοινώσεις

Δράση "αρχή...ΖΩ!"

αρχή…ΖΩ”

Παροχή έκτακτου οικονομικού βοηθήματος για τα παιδιά της Α’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων,

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

Έτους 2017- 2018

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την υλοποίηση της Πράξης "ΚΥΕ"

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, για την υλοποίηση της Πράξης "Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων ΚΥΕ Περιφέφειας Στερεάς Ελλάδας" με κωδικό ΟΠΣ 5003707 του ΕΠ "Στερεά Ελλάδα 2014-2020", στα πλαίσια της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 1681/26-6-2017.

Δείτε τους πίνακες κατάταξης στο παρακάτω αρχείο.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος "Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας"

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλαδας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ορισμένου έργου, στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό MIS 5003707 και τίτλο "Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας", του άξονα προτεραιότητας "Βελτίωση ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Στερεά Ελλάδα 2014-2020" που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερε

Σελίδες

Εγγραφή στο Ανακοινώσεις