Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4402-05/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4402-05/02/2024
Ημ/νια: 06/02/2024 10:36:49
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΨΞΚ2Π-ΧΤΥ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 54/2023-05/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 54/2023-05/02/2024
Ημ/νια: 06/02/2024 10:26:53
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΘΦΚ2Π-ΧΒ5

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2830-02/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2830-02/02/2024
Ημ/νια: 05/02/2024 13:11:24
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΤΡΚ2Π-ΞΝΔ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3924-02/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3924-02/02/2024
Ημ/νια: 05/02/2024 11:50:51
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 606ΘΚ2Π-6ΝΨ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3894-02/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3894-02/02/2024
Ημ/νια: 05/02/2024 10:50:58
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΕΨΚ2Π-Ε4Π

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3015-02/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3015-02/02/2024
Ημ/νια: 05/02/2024 10:38:07
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΖ4Κ2Π-Ξ31

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 359-02/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 359-02/02/2024
Ημ/νια: 05/02/2024 10:08:39
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΤΝΚ2Π-Π0Α

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 347-02/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 347-02/02/2024
Ημ/νια: 05/02/2024 09:46:47
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΛΝΚ2Π-ΒΤΡ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 254-02/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 254-02/02/2024
Ημ/νια: 05/02/2024 09:46:31
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜ97Κ2Π-7ΓΔ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 256-02/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 256-02/02/2024
Ημ/νια: 05/02/2024 09:46:22
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ2ΑΚ2Π-197

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 337-01/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 337-01/02/2024
Ημ/νια: 02/02/2024 10:56:13
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΘΔΚ2Π-ΦΨΘ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3213-01/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3213-01/02/2024
Ημ/νια: 02/02/2024 10:40:11
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 93ΩΛΚ2Π-972

Απόφαση ορισμού υπευθύνων τραπεζικών συναλλαγών 2024

Θέμα: Απόφαση ορισμού υπευθύνων τραπεζικών συναλλαγών 2024
Ημ/νια: 02/02/2024 10:29:54
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΓ9Κ2Π-ΓΛΟ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3961-01/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3961-01/02/2024
Ημ/νια: 02/02/2024 10:24:50
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Γ2ΟΚ2Π-ΘΘ4

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 344-01/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 344-01/02/2024
Ημ/νια: 02/02/2024 10:11:20
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΠΣΚ2Π-0Γ9

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3845/2022-01/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3845/2022-01/02/2024
Ημ/νια: 02/02/2024 10:11:09
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Η2ΗΚ2Π-ΜΔΕ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3588/2022-01/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3588/2022-01/02/2024
Ημ/νια: 02/02/2024 10:10:59
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΞΘΚ2Π-ΟΤ5

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 339-01/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 339-01/02/2024
Ημ/νια: 02/02/2024 10:10:49
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΖΤΚ2Π-ΞΨΛ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 338-01/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 338-01/02/2024
Ημ/νια: 02/02/2024 10:10:40
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΞΖΚ2Π-ΦΡΩ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 346-01/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 346-01/02/2024
Ημ/νια: 02/02/2024 10:10:02
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2Χ7Κ2Π-Ο8Ω

Σελίδες

Εγγραφή στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης συλλέκτης - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας